Online mapaVytvoř si vlastní trasu

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) webu www.phonemaps.cz


I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost FREYTAG-BERNDT spol. s r.o. IČ 00551317, DIČ CZ00551317, se sídlem Sodomkova 1558, 102 00 Praha 10 – Hostivař, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 345 jako prodávající (dále jen „FREYTAG-BERNDT“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o FREYTAG-BERNDT jsou uvedeny na webové stránce www.freytagberndt.cz v sekci „O společnosti“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s FREYTAG-BERNDT nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP před uzavřením smlouvy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce FREYTAG-BERNDT, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. FREYTAG-BERNDT nebo smluvních partnerů FREYTAG-BERNDT , není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Vyhotovení VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.


II. Sdělení před uzavřením smlouvy

FREYTAG-BERNDT sděluje, že

1a) prodej se uskutečňuje výhradně elektronickou cestou, tím že Kupující si stahuje elektronické soubory
1b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od FREYTAG-BERNDT , příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu podle požadavku Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
1c) FREYTAG-BERNDT neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává. Nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
1d) v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li ve smlouvě uvedeno jinak;
1e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném FREYTAG-BERNDT uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;
1f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
fa) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
fb) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
fc) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla FREYTAG-BERNDT elektronickou cestou,

2a) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
aa) o poskytování služeb, které FREYTAG-BERNDT splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ab) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli FREYTAG-BERNDT a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ac) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
ad) o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
ae) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, FREYTAG-BERNDT zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
af) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,
ag) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

3a) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu FREYTAG-BERNDT, přičemž registrovaní uživatelé FREYTAG-BERNDT mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;


III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu PhoneMaps provozovaném FREYTAG-BERNDT tím, že požadované plnění ( službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky FREYTAG-BERNDT , za případné chyby při přenosu dat FREYTAG-BERNDT nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy FREYTAG-BERNDT neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je faktura FREYTAG-BERNDT. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz odstavec II. článek 2 ae.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí znění smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se FREYTAG-BERNDT zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí FREYTAG-BERNDT kupní cenu.

FREYTAG-BERNDT si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

FREYTAG-BERNDT Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

FREYTAG-BERNDT splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Dodá-li FREYTAG-BERNDT větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

FREYTAG-BERNDT odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou FREYTAG-BERNDT způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní FREYTAG-BERNDT umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže FREYTAG-BERNDT škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost FREYTAG-BERNDT

FREYTAG-BERNDT odpovídá Kupujícímu, že služba nebo digitální obsah při převzetí nemá vady. Zejména FREYTAG-BERNDT odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má služba a digitální obsah vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které FREYTAG-BERNDT nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu služby a digitálního obsahu na základě reklamy o nabízené službě nebo obsahu publikované nabídky a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká: a) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je FREYTAG-BERNDT zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
1) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části věci, může Kupující požadovat jen výměnu části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
2) na odstranění vady opravou věci,
3) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
4) odstoupit od smlouvy.

Neodstraní-li FREYTAG-BERNDT vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu FREYTAG-BERNDT nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že FREYTAG-BERNDT nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

FREYTAG-BERNDT umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím zasláním emailu na phonemaps@phonemaps.cz, a spotřebiteli pak FREYTAG-BERNDT potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá FREYTAG-BERNDT bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od FREYTAG-BERNDT obdržel, a to na své náklady.

Zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu FREYTAG-BERNDT spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá FREYTAG-BERNDT pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu FREYTAG-BERNDT bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny přijaté peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, FREYTAG-BERNDT však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží FREYTAG-BERNDT odeslal.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud předmětem koupě je elektronický obsah zakoupený výhradně elektronickou cestou.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující FREYTAG-BERNDT, co ještě vrátit může, a dá FREYTAG-BERNDT náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu FREYTAG-BERNDT spol s r.o., IČ 00551317, Sodomkova 1558/12, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailové zprávy na phonemaps@phonemaps.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

FREYTAG-BERNDT může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, FREYTAG-BERNDT pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.


VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody FREYTAG-BERNDT se uskutečňují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, a včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
Akční ceny platí po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.


VIII. Objednávání

Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Kupující je povinen provádět objednávky přes e-shop PhoneMaps prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu FREYTAG-BERNDT dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.


IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti či kartou při nákupu u smluvních prodejců,
c. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
d. platba prostřednictvím systému Paypal.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví FREYTAG-BERNDT, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.


X. Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem FREYTAG-BERNDT a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.


XI. Nakládání se zakoupenými daty

Zákazník si je vědom, že se na zakoupené dílo (data) vztahuje Autorský zákon v platném znění. Koupí díla mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log.
Souhlasem s obchodními podmínkami FREYTAG-BERNDT se zavazuje zakoupené dílo (data) využívat pouze a výhradně pro své potřeby, především se zavazuje je dále nešířit a neposkytovat třetím osobám.
To neplatí, dojde-li k uzavření Licenční smlouvy podle podmínek tam uvedených.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP, včetně jejích součástí.


Kontakt
www.phonemaps.cz
phonemaps@phonemaps.cz

FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o.
Sodomkova 1558/12
102 00 Praha 10 Hostivař
IČ: 00551317
DIČ: CZ00551317
www.freytagberndt.cz
obchod@freytagberndt.cz
Firma je registrována u Městského soudu v Praze, spisová značka C 345